سوالات ضمن خدمت مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی

سوالات ضمن خدمت مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی

سوال ۱ …………یکی از مهم ترین رسانه هاي جمعی که نقش عمده اي در اشاعه ي فرهنگ دارد؟ پاسخ تلویزیون

سوال۲…………………………. یکی از نتایج برخورداري کودك ازحمایت هاي روانی و جسمانی والدین است؟ پاسخ درونی کردن ارزشها

سوال۳-« خرده فرهنگ » مبتنی بر کدام یک از موارد زیر است؟ پاسخ لذت گرایی

سوال۴-« خشونت خانوادگی » نتیجه و پیامد کدام مورد نمی تواند باشد ؟پاسخ اعتیاد

ضمن خدمت  مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی

۱۴۰ادامه  سوال آزمون مرحله اول+۱۵۰ سوال آزمون مرحله دوم

از لینک زیر خرید و دانلود کنید