شرایط بومی استخدام

ب) داوطلب بومی: افرادي که حداقل داراي یکی از ویژگی هاي زیر باشند، داوطلب بومی شهرستان یا استان تلقی می گردند،
-۱ شهرستان یا استان محل تولد داوطلب یا همسر وي با شهرستان یا استان محل مورد تقاضا براي استخدام یکی باشد.
-۲ همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهاي مسلح (اعم از شاغل و یا بازنشسته) که شهرستان یا استان محل
خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان با شهرستان یا استان محل مورد تقاضا براي استخدام آنان یکی باشد.
-۳ داوطلب حداقل چهار ( ۴) سال از سنوات تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و یا دانشگاه ) را به صورت متوالی یا متناوب در
شهرستان و یا استان محل مورد تقاضا براي استخدام طی کرده باشد.
-۴ داوطلب یا پدر، مادر و یا همسر وي، حداقل چهار ( ۴) سال سابقه پرداخت حق بیمه در شهرستان و یا استان محل مورد تقاضا براي
استخدام را داشته باشند. (پرداخت حق بیمه به مدت تعیین شده صرفاً توسط یکی از موارد مذکور قابل احتساب است.)
تذکر ۱ : مبناي شهرستان و استان براي تعیین بومی بودن، تقسیمات کشوري در زمان ثبت نام میباشد.
تذکر ۲ : داوطلب بومی باید بطور کامل حائز یکی از شرایط فوق باشد و نمی تواند همزمان از مجموع دو ویژگی استفاده نماید.

0/5 (0 نظر)

پاسخ دهید