شرایط سنی استخدام

شرایط سنی

داشتن حداکثر سی سال( ۳۰ ) براي مدارك فوق دیپلم، حداکثر سی و پنج ( ۳۵ ) سال براي مدارك تحصیلی لیسانس، حداکثر چهل
۴۰ ) سال براي مدرك تحصیلی فوق لیسانس و حداکثر چهل و پنج ( ۴۵ ) سال براي مدارك دکتري.

تبصره: بر اساس قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان مصوب مجلس شوراي اسلامی موارد ذیل به شرط ارائه مدارك و مستندات لازم از
مراجع ذي ربط، به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد:
– جانبازان، آزادگان، فرزندان و همسران شهدا، فرزندان و همسران جانبازان ۲۵ درصد به بالا و فرزندان و همسر آزادگان که حداقل
یک سال و بالاتر سابقه اسارت دارند و رزمندگان با سابقه حداقل شش ماه حضور داوطلبانه اختیاري در جبهه از شرط حداکثر سن
مقرر معاف می باشند.
۳
– افراد خانواده معظم شهدا (شامل پدر، مادر، خواهر و برادر) تا میزان ۵ سال.
– رزمندگان کمتر از شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، به میزان مدت حضور داوطلبانه در جبهه.
– میزان مدت خدمت ضرورت
– داوطلبانی که به صورت غیر رسمی و تمام وقت در وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهاي دولتی، بانکها و شرکتهاي تحت پوشش آنها،
شرکتهاي بیمه هاي دولتی، شهرداریها و موسسات و شرکتهاي دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، موسسات و
شرکتهاي ملی و مصادره شده که به نحوي از بودجه و کمک دولت استفاده می کنند، نهادهاي انقلاب اسلامی و شرکت هاي تحت
۱۳۵۷ به خدمت اشتغال داشته اند به میزان مدت خدمت غیر رسمی آنها. /۱۱/ پوشش آنها از تاریخ ۲۲
۱۳۹۷ ) می /۰۴/ تذکر ۱: ملاك عمل براي محاسبه تاریخ گواهی فراغت از تحصیل و کارت پایان خدمت، زمان برگزاري امتحان مشترك فراگیر ( ۱۵
باشد. ملاك فراغت از تحصیل، تاریخ مندرج در گواهینامه موقت یا دانشنامه می باشد و ملاك عمل براي محاسبه سن افراد، اولین روز ثبت نام
۱۳۹۷/۰۲/۲۳ ) میباشد. )
تذکر ۲: بر اساس ماده ( ۴۳ ) قانون مدیریت خدمات کشوري به دستگاه هاي اجرایی اجازه داده شده است تا در صورتی که در قوانین و مقررات
قبلی مورد عمل خود، شرایطی علاوه بر شرایط فوق الذکر را داشته باشند به عنوان شرایط اختصاصی خود اعلام نمایند. تذکرات و شرایط
اختصاصی هر یک از دستگاه هاي اجرایی در بخش مربوط به آن دستگاه ذکر شده است.

0/5 (0 نظر)

پاسخ دهید