• محتوای ضمن خدمت دوره مراقبت جسمانی جاسه ۱

   

   محتوای  دوره ضمن خدمت  مراقبت جسمانی

  جلسه یک  شامل

  متن  فیلم  درس۱

  متن  فیلم  درس۲

  متن  فیلم  درس۳

  متن  فیلم  درس۴

  متن  فیلم  درس۵

  در لینک زیر مشاهده کنید

  ۰۸-۰۹-۹۷