منبع سوالات استخدام (موادآزمون)

بخش سوم: مواد آزمون
الف) مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود:
(ICDL -1 فنّاوري اطلاعات (مهارت هاي هفتگانه
-۲ ریاضی و آمار مقدماتی
-۳ زبان و ادبیات فارسی
-۴ معارف اسلامی
-۵ زبان انگلیسی عمومی
-۶ اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی
-۷ هوش و توانمندیهاي عمومی
تبصره: اقلیتهاي دینی مصرح در قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران از پاسخگویی به سوالهاي معارف اسلامی معاف بوده و در این صورت
نمره مکتسبه این داوطلبان، بر اساس مجموع تراز شده سایر سؤالهاي آزمون عمومی محاسبه خواهد شد

0/5 (0 نظر)

پاسخ دهید