موادتحصصی

ب) مواد آزمون تخصصی:
مواد آزمون تخصصی براي هر یک از مشاغل در جدول شماره ۱ مشخص شده است.
تذکر: کلیه دروس آزمون عمومی و اختصاصی به صورت چهارگزینه اي با ضریب یک ( ۱) طراحی خواهد شد . ضمنا به ازاي هر سوال غلط،
یک سوم نمره منفی در نظر گرفته خواهد شد

0/5 (0 نظر)

پاسخ دهید