سوالات اطلاعات عمومی استخدام

سوالات هوشﺷﺎﻣﻞﻣﻮاردزﯾﺮ ﻣﯽﮔﺮدد:

  1. اﺳﺘﺪﻻل
  1. ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﺷﮑﺎل ﺗﺠﺴﻤﯽ
 1. ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﺒﺮي (ﻋﺪدي)
 1. ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﯿﻔﯽ (ﻏﯿﺮﻋﺪدي)
 2. سوالات هوش از آزمون گذشته

. ﺟﻨﮓاﯾﺮان و ﻋﺮاق

  1. ﺗﺎرﯾﺦ ادﺑﯿﺎت
  1. ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ۱۴۰۴
  1. ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ
  1. ﺗﻮاﻓﻖ ﻫﺴﺘﻪاي
  1. دﯾﻨﯽ
  1. ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ
  1. ﻧﺮخﻫﺎي آﻣﺎري ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻮرد اﯾﺮان
  1. ﺗﺸﮑﯿﻼت ﮐﺸﻮر
  1. ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ
  1. ﺣﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ
  1. ورزﺷﯽ
  1. ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم
  1. ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ
  1. ﭘﯿﻤﺎنﻫﺎ
  1. اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان
  1. آژاﻧﺲ اﻧﺮژي اﺗﻤﯽ
 1. وﺻﯿﺖ ﻧﺎﻣﻪ اﻣﺎم (ره)

برای دانلود کامل سوالات اطلاعات عمومی و سوالات هوش برای تمامی رشته های استخدام دستگاههای اجرائی کشور بصورت pdf  از لینک زیر خرید

ودانلود کنید