سوالات ۹۴تا۹۶اطلاعات عمومی

برای  دانلود  نمونه سوالات هوش و اطلاعات عموی از سوالات ۱۳۹۴تا۱۳۹۶اطلاعات عمومی مربوط به آزمون استخدام دستگاههای اجرایی از لینک زیر خرید و دانلود  نمایید

مشاهده

سوالات هوش آزمون استخدام

برای دانلود سوالات هوش آزمون استخدام دستگاههای اجرائی کشور  در قالب pdf   از لینک زیر خرید و دانلود نمائید. ۵۲ سوال هوش  همراه  با پاسخ از لینک زیر خرید ودانلود نمایید ۳۴۰ سوال هوش از لینک زیر [...]

مشاهده

جزوه قانون اساسی برای آزمون استخدام

برای دانلود  و سوالات جزوه قانون اساسی شماره ۱ برای آزمون استخدام برای دانلود جزوه و نکات مهم قانون اساسی از لینک زیر خرید و دانلود نمایید برای دانلود  و سوالات جزوه قانون اساسی شماره ۲ برای [...]

مشاهده

۱۵۴۶سوال هوش واطلاعات عمومی

برای دانلود ۱۵۴۶سوال هوش واطلاعات عمومی در فرمت pdf  در لینک زیر خرید و دانلود  نمایید   برای دانلود ۳۰۰سوال اطلاعات عمومی در فرمت pdf  در لینک زیر خرید و دانلود  نمایید برای دانلود ۶۴۰سوال [...]

مشاهده
سوالات اطلاعات عمومی استخدام

سوالات اطلاعات عمومی استخدام

سوالات هوشﺷﺎﻣﻞﻣﻮاردزﯾﺮ ﻣﯽﮔﺮدد: اﺳﺘﺪﻻل ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﺷﮑﺎل ﺗﺠﺴﻤﯽ ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺟﺒﺮي (ﻋﺪدي) ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﯿﻔﯽ (ﻏﯿﺮﻋﺪدي) سوالات هوش از آزمون گذشته . ﺟﻨﮓاﯾﺮان و ﻋﺮاق ﺗﺎرﯾﺦ ادﺑﯿﺎت ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ۱۴۰۴ ﻗﺎﻧﻮن [...]

مشاهده