محتوای آموزش سبک زندگی بخش ۱

ضمن  خدمت   فرهنگیان 

آموزش سبك زندگی مبتنی بر آموزه‌های دینی و قرآنی جزء ۳۰ قرآن كریم

سوالات  از  محتوای آموزش  مفاهیم و آموزش حفظ از   متن فیلم سوره ناس  تا سوره کوثرتهیه شده هست.

محتوای آموزش  مفاهیم و آموزش سوره ماعون    محتوای آموزش  مفاهیم و آموزش  سوره  عصر

محتوای آموزش  مفاهیم و آموزش  سوره ناس **محتوای آموزش  مفاهیم و آموزش  فلق

محتوای آموزش  مفاهیم و آموزشسوره اخلاص **محتوای آموزش  مفاهیم و آموزش  سوره  مسد

محتوای آموزش  مفاهیم و آموزش سوره نصر  **محتوای آموزش  مفاهیم و آموزش سوره  کافرون و کوثر

 

0/5 (0 نظر)