محتوای آموزش سبک زندگی بخش ۲

 

محتوای ضمن خدمت آموزش سبک زندگی بخش ۲

ضمن  خدمت   فرهنگیان

آموزش سبك زندگی مبتنی بر آموزه‌های دینی و قرآنی جزء ۳۰ قرآن كریم

سوالات  از  محتوای آموزش  مفاهیم و آموزش حفظ از   متن فیلم سوره عصر تا سوره زلزال تهیه شده هست.

محتوای آموزش  مفاهیم و آموزش سوره ماعون    محتوای آموزش  مفاهیم و آموزش  سوره  عصر

محتوای آموزش  مفاهیم و آموزش  سوره قریش**محتوای آموزش  مفاهیم و آموزش  سوره فیل

محتوای آموزش  مفاهیم و آموزشسوره همزه  **محتوای آموزش  مفاهیم و آموزش  سوره  تکاثر

محتوای آموزش  مفاهیم و آموزش سوره قارعه  **محتوای آموزش  مفاهیم و آموزش سوره  زلزال

0/5 (0 نظر)